Certyfikaty dla personelu

Urząd Dozoru Technicznego, działając jako jednostka certyfikująca personel wydaje certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Zgodnie z art. 20 ww. ustawypersonel powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.

1. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
 • odzysk;
 • instalację (instalowanie);
 • konserwację lub serwisowanie,

 

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”.

2. W przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;
 • odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;
 • instalacja (instalowanie);
 • konserwacja lub serwisowanie.

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 304/2008”.

3. Odpowiedni certyfikat dla personelu powinien posiadać również personel dokonujący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia oraz dokonujący odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 17), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 305/2008”, oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 306/2008”.

4. Ponadto personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w pkt. 1) lub 2).

Wydanie certyfikatu dla personelu.

Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

 

Certyfikat dla personelu jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 • adres wnioskodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

UWAGA: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel - oryginał.
 • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

 

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt.

Wzór wniosku oraz dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawierają załączniki nr 3 i 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz.U. 2015, poz. 2317)

Opłata za wydanie certyfikatu dla personelu jednego rodzaju, określonego zakresem egzaminu wynosi 106,11 PLN, zgodnie z art. 24.2 pkt 1) oraz . Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie certyfikatu dla personelu".

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu wniesiona opłata podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Po wydaniu certyfikatu dla personelu dokonywany jest wpis do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu, który jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Rejestr dostępny jest w zakładce Rejestr certyfikatów dla personelu.

Wydanie duplikatu certyfikatu dla personelu

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu dla personelu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie jednostka certyfikująca personel wydaje, na wniosek, wtórnik certyfikatu dla personelu.

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu należy złożyć w oddziale terenowym UDT, który certyfikat wydał. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt.

Do wniosku o wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu certyfikatu dla personelu, która wynosi 50,- PLN zgodnie z art. 24.3 ww. ustawy. Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu dla personelu".

Osoba, która po uzyskaniu wtórnika certyfikatu dla personelu odzyskała utracony certyfikat dla personelu, jest obowiązana zwrócić ten certyfikat do jednostki certyfikującej personel.

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: