Dyrektywy UE

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz inne akty prawne UE związane z działalnością UDT jako Jednostki Notyfikowanej nr 1433:

 

Dyrektywy nowego i globalnego podejścia:

 

2009/105/WE  Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) - z dniem 28 października 2009 r. zastąpiła dyrektywę 87/404/EWG

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171)

Dokument pomocniczy:

Warunki Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych (WUDT-UC)

Uwagi:

Dyrektywa 2009/105/WE ujednolica (kodyfikuje) zapisy  dotychczasowych dyrektyw 87/404/EWG, 90/488/EWG  oraz 93/68/EWG.
Nowy tekst dyrektywy nie powoduje zmian treści rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r.

 Wyroby budowlane

Zakres notyfikacji UDT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

89/106/EWG  Wyroby budowlane (CPD) - obowiązuje do 30 czerwca 2013 r.

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) i akty wykonawcze do niej.

Uwagi:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 "Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych" uchyla się dyrektywę 89/106/EWG z dniem 30 czerwca 2013 r. ustanawiając zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznały, że dyrektywę 89/106/EWG należy zastąpić, zmierzając do uproszczenia obecnych ram prawnych i uczynienia ich jaśniejszymi, jak również do poprawy przejrzystości i skuteczności obecnie obowiązujących środków.
Zob.: notka bibliograficzna w/w rozporządzenia.

89/686/EWG  Środki ochrony indywidualnej (PPED) 

Nota bibliograficzna

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Dokument pomocniczy:

Guide to application

2009/142/WE Urządzenia gazowe (GAD) - z dniem 5 stycznia 2010 r. zastąpiła dyrektywę 90/396/EWG

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201).

Uwagi:

Dyrektywa 2009/142/WE ujednolica (kodyfikuje) zapisy dyrektyw 90/396/EWG i 93/68/EWG i obowiązuje od 5 stycznia 2010 r. Nowy tekst dyrektywy nie powoduje zmian treści rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.

92/42/EWG  Efektywność energetyczna kotłów (BED) 

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218, poz. 1846), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2006 r. Nr 240, poz. 1741.

94/9/WE  Atmosfery wybuchowe (ATEX) 

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

Dokument pomocniczy:

Guidance documents

95/16/WE  Dźwigi (Lifts)

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. Nr 263, poz. 2198), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 203, poz. 1270, która uwzględnia zmiany wprowadzone dyrektywą 2006/42/WE i obowiązuje od 29 grudnia 2009 r.

Uwaga:
W specyfikacjach technicznych do dobrowolnego stosowania PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2 oraz PN-EN 81-80 wdrożono:

 • Dokument pomocniczy:

  Guide to application

  97/23/WE  Urządzenia ciśnieniowe (PED)

  Nota bibliograficzna

  Zakres notyfikacji UDT

  Schemat procedur

  Wykaz norm zharmonizowanych

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).

  Dokumenty pomocnicze:

  2006/42/WE  Maszyny (MD) - z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE

  Nota bibliograficzna

  Zakres notyfikacji UDT

  Schemat procedur

  Wykaz norm zharmonizowanych

   

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmianą opublikowaną w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701.

  Dokumenty pomocnicze:

  2004/108/WE- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - z dniem 20 lipca 2007 zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG

  Nota bibliograficzna

  Zakres notyfikacji UDT

  Wykaz norm zharmonizowanych

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).

  2006/95/WE - Niskie napięcia (LVD) - z dniem 16 stycznia 2007 r. zastąpiła dyrektywę 73/23/WE

  Nota bibliograficzna

  Zakres notyfikacji UDT

  Schemat procedur

  Wykaz norm zharmonizowanych

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

  Dokumenty pomocnicze:

   

   Dyrektywy oparte na zasadach nowego podejścia:

   

  2010/35/UE - (poprzednio: 1999/36/WE ) - Ciśnieniowe urządzenia transportowe (TPED)

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200, poz. 2054), zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r.

  Uwagi:

  Dyrektywa 2010/35/WE uchyliła dyrektywy:  76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG i 1999/36/WE od dnia 1 lipca 2011 r.

  2000/14/WE - Dyrektywa hałasowa

  Nota bibliograficzna

  Zakres notyfikacji UDT

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202), zmienione rozporządzeniami:
  - z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 32 poz. 223), wdrażającym dyrektywę 2005/88/WE,
  - z dnia 28 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 718).

  Dokumenty pomocnicze:

  Więcej informacji na stronie KE: Mechanical engineering - Noise emissions for outdoor equipment

   

  Dyrektywa starego podejścia związana z działalnością UDT: 

   

  75/324/EWG - Wyroby aerozolowe (ADD)

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460).

  Uwaga:

  Wyrobów aerozolowych dotyczy również rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010 – patrz paragraf 3).

  Dokumenty pomocnicze:

  Więcej informacji na stronie KE: Pressure equipment and gas appliances - Aerosol Dispensers Directive (ADD)

   

  Dyrektywy horyzontalne związane z działalnością UDT:

  85/374/EWG - Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.)

  Uwaga:

  Dyrektywa 85/374/EWG została zmieniona dyrektywą 99/34/WE.

  98/34/WE - Procedura informowania w zakresie norm i przepisów technicznych 

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, ze zm.)

  2001/95/WE - Ogólne bezpieczeństwo produktu

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) i akty wykonawcze, w tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 87, poz. 814).

  2002/49/WE - Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.) - w szczególności art. 112-120 oraz wybrane akty prawne dotyczące hałasu.

   

  Dyrektywy sektorowe związane z działalnością UDT: 

   

  94/63/WE - Emisja lotnych związków organicznych VOC 

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm., w szczególności rozporządzenie zmieniające z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1479).

  2008/68/WE - Transport lądowy towarów niebezpiecznych 

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367)

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje o dyrektywie 2008/68/WE dostępne na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Transportu przy Komisji Europejskiej

   

   

   Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z działalnością UDT:

   

  89/391/EWG - Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.)

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej

  2009/104/WE (przedtem: 89/655/EWG) - Sprzęt roboczy (narzędzia pracy) 

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

  Uwaga:

  W związku z tym, że w dyrektywie 2009/104/WE nie ma nowych przepisów w stosunku do dyrektywy 89/655/EWG, nie ma potrzeby podjęcia prac legislacyjnych.

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej

  1999/92/WE - Praca w atmosferze wybuchowej (ATEX 137)

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed czynnikami fizycznymi, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej

  2002/44/WE - Czynnik narażenia - wibracja

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego: 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed czynnikami fizycznymi, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej


  2003/10/WE - Czynnik narażenia - hałas

  Nota bibliograficzna

  Wdrożenie do prawa polskiego: 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)

  Dokumenty pomocnicze:

  - informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed czynnikami fizycznymi, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej

  Inne dokumenty:

  Zalecenie 95/216/WE  z 8 czerwca 1995 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa dźwigów istniejących (Dz. Urz. WE L 134 z 20.06.1995). Wdrożone w specyfikacjach technicznych do dobrowolnego stosowania: PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2 oraz PN-EN 81-80.

  Zamknij
  Korzystanie z witryny oznacza akceptację Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie