Formularze

DOZÓR TECHNICZNY

Aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy należy złożyć do właściwego terenowo oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. 

Rejestrując urządzenie ciśnieniowe lub urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe dokumenty.

Jeśli rejestrujesz urządzenie ciśnieniowe proponujemy wykorzystać poniższe formularze:

Jeśli rejestrujesz urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe załączniki:

Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń, dokumenty rejestrowe oraz ewentualne upoważnienia.

 

Wnioski dotyczące spajaczy:


UWAGA! Przedpłaty za sprawdzenie kwalifikacji prosimy dokonywać na rachunek oddziału przeprowadzającego egzamin. Numery rachunków znajdą Państwo w wykazie oddziałów.


Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE

Uznawanie technik prób szczelności zbiorników bezciśnieniowychUprawnianie zakładów krajowych do wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych

Uprawnianie zakładów krajowych do chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń technicznych

Dokumenty pomocnicze dla zakładów uprawnionych: 
- Wzór formularza analizy chemicznej osadu
- Wzór poświadczenia wykonania chemicznego czyszczenia/trawienia urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu 

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - production of the pressure technical equipment and/or its elements

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - repair/modernization of the pressure technical equipment and/or its elements

 Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - repair/modernization of the lifting equipment and/or its elements

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania materiałów i/lub elementów stosowanych do naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych

Flaga brytyjska miniatura Application for UDT approval - production of the materials and elements

 

AKREDYTACJA I CERTYFIKACJA W ZAKRESIE OZE

Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE

 

Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE

 

 WSTĘPNA AKCEPTACJA DLA DŹWIGU

Urząd Dozoru Technicznego wydaje wstępną akceptację dla dźwigu zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 203, poz. 1270, która uwzględnia zmiany wprowadzone dyrektywą 2006/42/WE obowiązującą od 29 grudnia 2009 r.

WNIOSKI:

 

KWALIFIKOWANIE LABORATORIÓW

- Załącznik 1 - Karta metody badawczej

UDT - CERT

OCENA ZGODNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

CERTYFIKACJA WYROBÓW

EKSPERTYZY TECHNICZNE

 

CERTYFIKACJA OSÓB

Certyfikacja osób - spajaczy 

 

Certyfikacja osób - nadzoru spawalniczego 

Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego

Certyfikacja osób wykonujących badania nieniszczące

Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne

Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego

Ochrona katodowa

 

KOGENERACJA

  • zapytanie ofertowe/wniosek o przeprowadzenie procedury w celu wydania przez UDT-CERT opinii dla wytwórcy energii elektrycznej w związku z jego ubieganiem się o uzyskanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji;

 

AKADEMIA UDT

 OCENA OŚRODKÓW SZKOLENIA