Formularze

Aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy należy złożyć do właściwego terenowo oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania technicznego/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu /eksploatującego.

Rejestrując urządzenie ciśnieniowe lub urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe dokumenty.

Jeśli rejestrujesz urządzenie ciśnieniowe proponujemy wykorzystać poniższe formularze:

Jeśli rejestrujesz urządzenie transportu bliskiego proponujemy wykorzystać poniższe załączniki:

Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń, dokumenty rejestrowe oraz ewentualne upoważnienia.

 

Wnioski dotyczące spajaczy:


UWAGA! Przedpłaty za sprawdzenie kwalifikacji prosimy dokonywać na rachunek oddziału przeprowadzającego egzamin. Numery rachunków znajdą Państwo w wykazie oddziałów.

Kwalifikacje osób

 

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE

 

Uznawanie technik prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych

 

Uprawnianie zakładów krajowych do chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń:

 

Wykaz formularzy uprawnienia zakładów krajowych do chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń

 

Wykaz wniosków i załączników do wniosków o nadanie uprawnienia zakładu do wytwarzania urządzeń i/ lub  elementów /wytwarzania w zakresie montażu/ modernizacji/ naprawy urządzeń lub do wytwarzania materiałów

Formularze/wzory wniosków o nadanie uprawnienia

 

Formularze/wzory załączników do wniosku o nadanie uprawnienia

 

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych

 

Uprawnianie zakładów zagranicznych do wytwarzania materiałów i/lub elementów stosowanych do naprawy lub modernizacji urządzeń technicznychAKREDYTACJA I CERTYFIKACJA W ZAKRESIE OZE

Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE

 

Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE

 

 WSTĘPNA AKCEPTACJA DLA DŹWIGU

Urząd Dozoru Technicznego wydaje wstępną akceptację dla dźwigu zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 203, poz. 1270, która uwzględnia zmiany wprowadzone dyrektywą 2006/42/WE obowiązującą od 29 grudnia 2009 r.

WNIOSKI:

 

UZNAWANIE LABORATORIÓW

 

UDT - CERT

OCENA ZGODNOŚCI

 

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

CERTYFIKACJA WYROBÓW

 

EKSPERTYZY TECHNICZNE

 

CERTYFIKACJA OSÓB

Certyfikacja osób - spajaczy 

 

Certyfikacja osób - nadzoru spawalniczego 

 

Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego

 

Certyfikacja osób wykonujących badania nieniszczące

 

Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne

 

Certyfikacja osób wykonujących czynności sygnalisty-hakowego

 

Ochrona katodowa

 

KOGENERACJA

  • zapytanie ofertowe/wniosek o przeprowadzenie procedury w celu wydania przez UDT-CERT opinii dla wytwórcy energii elektrycznej w związku z jego ubieganiem się o uzyskanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji;

 

AKADEMIA UDT

 OCENA OŚRODKÓW SZKOLENIA

 

Zamknij
Korzystanie z witryny oznacza akceptację Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie