Warunki uzyskania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.

wiatrak energetyczny i panele fotowoltaiczne

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem uzyskania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii przypominamy, że instalator może uzyskać certyfikat w dwojaki sposób:

  1. posiadając wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe,
  2. kończąc szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdając pomyślnie egzamin.

 

Ze względu na częste pytania kierowane do UDT w sprawie uzyskania certyfikatu na podstawie posiadanego wykształcenia, zwracamy Państwa szczególną uwagę na wymóg art. 20h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zapisem ustawy Prawo energetyczne oraz opinią Komitetu Odwoławczego, powołanego na mocy tejże ustawy akceptowanym dokumentem w procesie uznania wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W praktyce oznacza to, że przy wydawaniu certyfikatów bez egzaminu tylko na podstawie posiadanego wykształcenia wyższego, uznawane będą dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach lub w specjalnościach wymienionych w ustawie Prawo energetyczne wydane po 1 września 2005 r.