Kompetencje

Akredytacja
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego posiada od 2006 r. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 001 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz od 2010 r. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 136.

Biegłość
CLDT od początku istnienia, rokrocznie uczestniczy w szeregu porównań miedzylaboratoryjnych/badaniach biegłości, prowadzonych przez instytucje międzynarodowe (np. fEP) oraz krajowe (np. POLLAB, GUM, Instytut Energetyki, laboratoria akredytowane, laboratoria podwykonawcy). Takie uczestnictwo pozwala na weryfikację pracy naszego laboratorium na tle innych podobnych jednostek, wymaga ciągłego doskonalenia się oraz podnoszenia kompetencji w zakresie wykonywanych badań/wzorcowań.

Baza wiedzy
Pracownicy CLDT uczestniczą w organizowanych / współorganizowanych/ patronowanych przez UDT oraz innych, konferencjach i seminariach jako zaproszeni prelegenci. W bieżącym roku przygotowane i wygłoszone zostały referaty na następujących wydarzeniach:

  • VIII Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria badawcze. Systemy jakości w Unii Europejskiej”
  • Seminarium "Kotły grzewcze na paliwa stałe wg PN-EN 303-5:2012”
  • Konferencja „Ocena ryzyka dla dźwigów”
  • I Kongres Armatury Przemysłowej „Bezpieczeństwo wybuchowe w dyrektywie ATEX”
  • Konferencja "Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania"
  • Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych
  • 43 Konferencja Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej

 

Badania i rozwój
Zatrudniona w CLDT kadra techniczna posiada wysokie kwalifikacje udokumentowane posiadanym wykształceniem, szkoleniami i certyfikatami. W zakresie badań NDT zatrudnieni pracownicy posiadają stopień co najmniej 2 i/lub 3 we wszystkich metodach badawczych oraz wymagane uprawnienia SEP i uprawnienia do badań na wysokości.