Badanie techniczne urządzeń

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Przed wydaniem takiej decyzji inspektor dozoru technicznego wykonuje, w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in.:

  • dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
  • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

 

Po wykonaniu badania inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, którego odbiór potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki do sprawnego ich wykonania oraz przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia".

DOKUMENTY:

Formularze do wykorzystania  przy zgłaszaniu urządzeń w celu uzyskania decyzji zezwalającej  na eksploatację:

 

WNIOSKI: