System zarządzania jakością w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Działalność Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, jako zaplecza badawczo - ekspertyzowego Urzędu Dozoru Technicznego, obejmuje badania oraz wzorcowania i realizowana jest w ramach akredytowanego laboratorium badawczego AB 001 i laboratorium wzorcującego AP 136.

CLDT zapewnia, że wyniki podejmowanych badań i wzorcowań są wiarygodne, rzetelne i użyteczne oraz podanie ich w sposób dokładny i obiektywny.

Aby osiągnąć wysoki poziom działalności i wykazać kompetencje techniczne do wydawania miarodajnych wyników w zakresie realizowanych w UDT metod badań diagnostycznych, CLDT wdrożyło system zarządzania jakością, pokonało trudy szkolenia i zdobywania wiedzy przez oddany personel. Metody badań oparte na intuicji i oku ludzkim zostały zastąpione metodami opartymi na specjalistycznej wiedzy. W wyniku podjętego trudu CLDT jako pierwsze w Polsce uzyskano w 1992 r. akredytację laboratorium badawczego, a w 2010 r. akredytację laboratorium wzorcującego.

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością następuje od chwili wdrożenia systemu i nakierowane jest na zdobywanie i utrzymywanie zaufania klientów do realizowanych zadań.

Realizacja coraz szerszego zakresu akredytowanych badań i wzorcowań, ukierunkowanych na spełnianie potrzeb klientów UDT, jest możliwa dzięki ciągłej dbałości o podnoszenie poziomu nowoczesności posiadanego przez CLDT wyposażenia pomiarowo – badawczego, zaangażowaniu wysoko kwalifikowanej kadry, nieustannie doskonalącej swoją wiedzę i umiejętności.

Utrzymywanie notyfikacji UDT do dyrektyw UE w zakresach, które wskazują normę PN EN ISO/IEC 17025 jako normę odniesienia do wykazania kompetencji, możliwe jest dzięki posiadaniu personelu, mającego wiedzę techniczną oraz doświadczenie, środków do wypełnienia zadań technicznych oraz dostępu do nowoczesnego wyposażenia badawczego.

Wysokie kompetencje laboratorium potwierdzane są z pozytywnym wynikiem w trakcie corocznej oceny jednostki akredytującej, jako niezależnej strony trzeciej.