UDT dla przemysłu

Ciągły postęp techniczny, a wraz z nim tworzenie rozbudowanych instalacji przemysłowych i obiektów technicznych sprzyja powstawaniu nowych grup ryzyka, związanych z projektowaniem, eksploatacją oraz późniejszą modernizacją instalacji i urządzeń technicznych. Koncentracja przemysłu, łączenie pojedynczych maszyn i urządzeń w instalacje procesowe coraz częściej pokazuje, że spełnienie wymagań przepisów i specyfikacji technicznych przez pojedyncze urządzenia nie gwarantuje bezpieczeństwa całej instalacji.

Źródłem zagrożenia czy awarii instalacji może być nie tylko uszkodzenie urządzenia, lecz także interakcja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, która w przypadku nawet niewielkich zakłóceń może doprowadzić do poważnej awarii i ogromnych strat. Dlatego obecnie bezpieczeństwo techniczne w przemyśle buduje się na kilku filarach, które integrują działania wynikające nie tylko z: oceny zgodności, systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, lecz również z zagadnień bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego. Ma to szczególne znaczenie w procesach przemysłowych, występujących zwłaszcza w sektorach: chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, gazowniczym.

Aby instalacja spełniała wymogi bezpieczeństwa, należy właściwie ocenić ryzyko wystąpienia awarii oraz dobrać odpowiednie systemy zapobiegające oraz redukujące skutki jej wystąpienia, nazywane warstwami zabezpieczeń.

Urząd Dozoru Technicznego w trosce o bezpieczeństwo ludzi, zdrowia, mienia i środowiska proponuje nowe, pakietowe rozwiązania, które pozwolą sprawnie i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem technicznym. Nasze usługi tworzone z wykorzystaniem nowych narzędzi badawczych oraz rozwiązania wykorzystujące naukowe metody analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz analizy niezawodności układów bezpieczeństwa stają się akceleratorem wprowadzania innowacyjnych technologii w przemyśle, wspierając przedsiębiorców w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji nowoczesnych instalacji przemysłowych.

Korzyści usług pakietowych dla przemysłu:

  • bezpieczne wdrażanie i wykorzystanie nowych technologii
  • projektowanie inwestycji i dalsze planowanie remontów w sposób pozwalający na ograniczenie ryzyka związanego z eksploatacją instalacji
  • efektywne dostosowanie systemów bezpieczeństwa do występujących, nowych zagrożeń procesowych
  • precyzyjne planowanie częstotliwości i zakresu badań inspekcyjnych, czasookresów remontowych i prac konserwacyjnych
  • redukcja kosztów związanych z eksploatacją urządzeń technicznych
  • doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, dzięki zapobieganiu i eliminowaniu nieprzewidzianych zdarzeń i awarii
  • tworzenie bezpiecznych i komfortowych środowisk pracy dla personelu obiektów technicznych
  • możliwość uzyskania niższych składek ubezpieczeniowych i wyższych sum ubezpieczenia
  • wzrost zaufania lokalnej społeczności do przedsiębiorstwa.

 

Wykonywane przez ekspertów UDT usługi w zakresie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego wykorzystują narzędzia analityczne, badawcze i naukowe metody analizy zagrożeń i oceny ryzyka takie jak:

 

Końcowy sukces złożonego projektu zależy jednak przede wszystkim od umiejętnej i fachowej obsługi inwestycji. Urząd Dozoru Technicznego proponuje inwestorom nowe rozwiązanie – Nadzór Inżynierski– wsparcie w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów prowadzenia inwestycji. 

DOKUMENTY: