FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Analiza Rodzajów Błędów oraz ich Skutków

Metoda FMEA była początkowo wykorzystywana w technologiach wojskowych, a jej początki sięgają lat 40. ubiegłego wieku.

Głównym zadaniem FMEA jest ocena ryzyka w poszczególnych fazach zaprojektowanego procesu oraz wskazanie koniecznych do wprowadzenia usprawnień w zakresie wykrywania niezgodności lub częstości ich występowania.

Metoda FMEA polega na analitycznym ustalania związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad w procesach oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka).

Metodę przeprowadza się w następujących etapach: określenie przedmiotu analizy, identyfikacji wszystkich potencjalnych niezgodności oraz ich przyczyn, określenia środków kontrolnych w odniesieniu do zidentyfikowanych niezgodności, określenia znaczenia niezgodności, obliczenie liczby ryzyka dla każdej przyczyny niezgodności i zaplanowanie działań doskonalących w odniesieniu do tych przyczyn, które charakteryzują się największym ryzykiem.

Dzięki metodzie FMEA możliwe jest ciągłe doskonalenie procesów, poprzez poddawanie ich kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzanie nowych rozwiązań, skutecznie eliminujących źródła wad.

Analiza FMEA: 

  • skuteczna metoda doskonalenia procesów
  • szczegółowo wskazuje wszystkie potencjalne problemy i niezgodności, które mogą wystąpić w danym procesie
  • identyfikuje przyczyny mogących wystąpić problemów w danym procesie i szacuje częstotliwość występowania tych przyczyn
  • określa znaczenie problemów i niezgodności dla Klienta
  • pozwala skalkulować liczbę ryzyka dla każdej przyczyny niezgodności ze wskazaniem liczby priorytetowej ryzyka (na ile poważna jest dana przyczyna niezgodności)
  • umożliwia zaplanowanie działań doskonalących w odniesieniu do przyczyn o największym ryzyku.

  • analizaFMEA

Ilustracja schematu postępowania przy prowadzeniu analizy FMEA.