O F-gazach i SZWO

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływające destrukcyjnie na warstwę ozonową, które polegają na ograniczaniu emisji i wycofywaniu syntetycznych czynników chłodniczych orazograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów), które są gazami cieplarnianymi, a także na ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową.

W ramach tych działań w Polsce weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Ustawa określa postępowanie i właściwość organów w sprawach wykonywania obowiązków wynikających z następujących przepisów europejskich:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

 

Ustawa reguluje, w zakresie nieuregulowanym powyższymi rozporządzeniami, m.in.:

  1. obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze
    stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione,
  2. zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz postępowania z produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi.

Minister Rozwoju z delegacji ustawy powierzył Urzędowi Dozoru Technicznego pełnienie funkcji jednostki certyfikującej personel oraz jednostki certyfikującej przedsiębiorców, rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel (Dz.U. 2015, poz. 2072)

 

Planowane zmiany w obowiązujących przepisach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw tekst ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie w dniu 23 września 2017 r. Nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy związana jest z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

W zakresie certyfikacji personelu nowa ustawa odwołuje się do Rozporządzeń Wykonawczych Komisji (UE) nr: 2015/2067 (uchylającego rozporządzenie nr 303/2008) oraz 2015/2066 (uchylającego rozporządzenie nr 305/2008). Rozporządzenia numer 304/2008 i 306/2008 pozostają w mocy.

Rozporządzenie (UE) 2015/2067 wprowadza dodatkowo obowiązek posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne wykonujące określone w tym rozporządzeniu czynności w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, a także konieczność posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne dokonujące napraw i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane. W ww. rozporządzeniu zawarto również nowe wymaganie w stosunku do przedsiębiorstw  wykonujących czynności w stosunku do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, polegające na obowiązku posiadania certyfikatu przez przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą i likwidacją tych urządzeń. 

Rozporządzenie (UE) 2015/2066 wprowadza dodatkowo obowiązek posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne dokonujące instalacji, serwisowania, konserwacji oraz napraw i likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Prowadzenie  egzaminów i wydawanie certyfikatów zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową  oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych będzie możliwe po wejściu w życie rozporządzenia zastępującego obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz.U. 2015, poz. 2317), które zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Wejście w życie nowego rozporządzenia nastąpi najpóźniej w dniu 23 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 9 ustawy zmieniającej, wykonywanie czynności polegających na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, a także naprawie i likwidacji agregatów chłodniczych samochodów i przyczep chłodni będzie wymagało złożenia, z wynikiem pozytywnym, dodatkowego egzaminu. Egzamin dodatkowy będzie przeprowadzany przez jednostki oceniające personel w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (23 września 2017 r.), a dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia (najpóźniej w dniu 23 grudnia 2017 r.). Po złożeniu przez daną osobę egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym, jednostka oceniająca wyda tej osobie dokument potwierdzający złożenie egzaminu i określający jego zakres. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzenia dodatkowego egzaminu oraz minimalne wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy egzamin zostaną określone w osobnym rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Wejście w życie tego rozporządzenia przewidywane jest w najbliższym czasie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej (…), w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności instalowania oraz konserwacji lub serwisowania takich urządzeń.”

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej (…), upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub odzysku tych gazów z rozdzielnic elektrycznych, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji odpowiednio:

1) stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;

2) stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.”