Certyfikaty dla przedsiębiorców

Urząd Dozoru Technicznego, działając jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), zwanej dalej „ustawą”.

Certyfikat, zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,

 • systemów ochrony przeciwpożarowej,

zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Certyfikat dla przedsiębiorców wydawany jest bezterminowo. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy certyfikat może uzyskać przedsiębiorca, który:

1. Spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 2015/2067 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności zatrudnia personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu oraz:

 • posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności;

 • posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności, wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu;

 • dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

Szczegóły w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r (Dz. U. z 2017r. poz. 2417).

 

2. Będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

 

UWAGA!

Certyfikacja przedsiębiorców nie dotyczy:

 • Podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane. Obowiązki tych podmiotów określa odrębnie Rozdział 7 ww. ustawy, m. in. w zakresie kwalifikacji personelu. Osoby wykonujące czynności odzysku ww. substancji są obowiązane do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, wydanego przez jednostkę z prowadzonego przez UDT rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 • Produkcji i napraw stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz zbiorników lub przynależnych elementów stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej odbywających się w obiektach producenta.

 • Podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalowania, serwisowania, konserwacji oraz napraw i likwidacji urządzeń ruchomych.

 

Wydawanie certyfikatów dla przedsiębiorców

Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce „Kontakt”.

Przedsiębiorca może wnioskować o certyfikat dla przedsiębiorców z grupy:

 • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła

 • systemów ochrony przeciwpożarowej

Przedsiębiorca wnioskuje o zakres w jakim zamierza prowadzić działalność gospodarczą, tj:

 • instalacji (instalowania)

 • naprawy, konserwacji lub serwisowania

 • likwidacji

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców,
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1. (Wzór oświadczenia o spełnieniu odpowiednich wymagań)
 3. Oświadczenie, że przedsiębiorca ani żadna osoba wchodząca w skład organów przedsiębiorcy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością (Wzór oświadczenia o niekaralności)

W/w oświadczenia powinny zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Kwota opłaty za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorcy wynosi 1865,57 PLN i należy ją wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców".

Zgodnie z art. 34 ust. 6 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców część wniesionej opłaty podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Przed wydaniem certyfikatu przeprowadzana jest kontrola u przedsiębiorcy w celu sprawdzenia spełniania przez przedsiębiorcę warunków umożliwiających uzyskanie certyfikatu, określonych powyżej. Ponadto, kontrola taka przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku kontroli certyfikat dla przedsiębiorców na podstawie art. 33 ustawy może zostać zawieszony lub cofnięty. W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. w trybie określonym w przepisach art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Przed wydaniem certyfikatu przeprowadzana jest kontrola u przedsiębiorcy w celu sprawdzenia spełniania przez przedsiębiorcę warunków umożliwiających uzyskanie certyfikatu, określonych powyżej. Kontrola prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017r w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2017r. poz. 2376).

Ponadto, nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu przeprowadzana jest kontrola okresowa. W przypadku negatywnego wyniku kontroli okresowej certyfikat dla przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy, może zostać zawieszony lub cofnięty.

 

Wymiana certyfikatów dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567), certyfikaty wydane przed zmianą ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych uprawniają również do wykonywania napraw i likwidacji urządzeń objętych zakresem certyfikatu.

Wniosek o wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców należy złożyć w oddziale terenowym UDT, który wydał dotychczasowy certyfikat. Wzór wniosku o wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.udt.gov.pl, w zakładce SZWO i F-GAZY. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wymianę certyfikatu w wysokości 50,00 PLN oraz oryginał dotychczas posiadanego certyfikatu. Kwotę opłaty należy wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wymianę certyfikatu dla przedsiębiorcy".

 

Zmiana danych certyfikatu

W przypadku, gdy zmianie ulegnie nazwa przedsiębiorstwa lub adres prowadzenia działalności, możliwe jest uzyskanie nowego certyfikatu, ze zmienionymi ww. danymi. Wniosek o zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców należy złożyć w oddziale UDT, który wydał certyfikat.

Do wniosku należy dołączyć aktualnie posiadany certyfikat, którego dane mają być zmienione oraz dowód wniesienia opłaty za zmianę danych certyfikatu w wysokości 50,00 PLN. Kwotę opłaty należy wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców".

 

Wydawanie wtórnika certyfikatu

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, na pisemny wniosek może zostać wydany wtórnik. Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorców należy złożyć w oddziale terenowym UDT, który wydał certyfikat.

Do wniosku o wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorcy należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, która wynosi 50,00 PLN, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy. Kwotę opłaty należy wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorcy".

 

Zawieszanie i cofanie certyfikatów

Zawieszenie certyfikatu może nastąpić, jeżeli w wyniku kontroli przedsiębiorcy, który uzyskał certyfikat dla przedsiębiorców stwierdzono nie spełnienie któregokolwiek z warunków uzyskania certyfikatu, określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy. W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców dokonuje się wpisu o aktualizacji statusu certyfikatu. Do przedsiębiorcy wysyłane jest pismo zawiadamiające o zawieszeniu certyfikatu.

Po zawieszeniu certyfikatu, przedsiębiorca może wnioskować o jego odwieszenie. W tym celu należy złożyć w oddziale terenowym UDT (który przeprowadzał kontrolę):

Kwota opłaty za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorcy wynosi 932,78 PLN i należy ją wpłacić na konto wybranego oddziału UDT w którym składany jest wniosek. Numery kont i adresy oddziałów podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców". Opłata obejmuje rozpatrzenie wniosku, odwieszenie certyfikatu i dokonanie wpisu do rejestru certyfikatów.

Przed odwieszeniem certyfikatu dla przedsiębiorcy przeprowadzana jest powtórna kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców.

Jeżeli powtórna kontrola wykaże, że przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 to zawieszony certyfikat zostaje odwieszony. W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, dokonuje się wpisu o odwieszeniu certyfikatu.

W przypadku negatywnego wyniku powtórnej kontroli, o której mowa w art. 33 ust. 2 certyfikat zostaje cofnięty, a w rejestrze dokonuje się wpisu o cofnięciu certyfikatu dla przedsiębiorcy. Do przedsiębiorcy wysyłane jest pismo zawiadamiające o cofnięciu certyfikatu.

W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub odmowy odwieszenia certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. w trybie określonym w przepisach art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

W przypadku cofnięcia certyfikatu przedsiębiorca zwraca certyfikat jednostce certyfikującej.

Część wniesionej opłaty za nie dokonanie odwieszenia certyfikatu jest zwracana przedsiębiorcy.

  

Certyfikat Operacja Dokumenty Opłata
Przedsiębiorców Wymiana
(naprawy + likwidacja)
Wniosek + oświadczenie 50,00 PLN
Stary certyfikat - zwrot
Dowód wpłaty
Zmiana danych Wniosek + oświadczenie 50,00 PLN
Stary certyfikat - zwrot
Dowód wpłaty
Wtórnik Wniosek + oświadczenie 50,00 PLN
Dowód wpłaty
Zwrot starego, jeżeli uszkodzony lub nieczytelny
Odwieszenie certyfikatu Wniosek + oświadczenie 932,78 PLN
Dowód wpłaty
Nowy certyfikat Wniosek 1 865,57 PLN
Oświadczenie
Dowód wpłaty

 

Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3

Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)

 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych podczas egzaminu podany jest w pliku „Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3”.

 

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce „Kontakt”. W chwili obecnej opata za sprawdzenie kwalifikacji wznosi 152,00 PLN. Kwotę powyższą należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za sprawdzenie kwalifikacji – imię i nazwisko zdającego”.

 

Wymagania kwalifikacyjne

Kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,

 • posiadać wiedzę i umiejętność praktycznego wykonywania czynności napełniania zbiorników przenośnych,

 • posiadać wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych odnoszących się do sprawdzonego zakresu kompetencji.

Egzamin dla napełniaczy zbiorników przenośnych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny (ustny):

 1. Czas trwania: maksymalnie 0,5 godziny.
 2. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Zestawy podzielone są na pytania teoretyczne i z zakresu BHP oraz specjalistyczne, dotyczące kategorii gazu według ich stanu fizycznego, rodzajów zbiorników, metody napełniania.
 3. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, (2 ogólne i 3 specjalistyczne dla konkretnej grupy gazów).
 4. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w części specjalistycznej.

Egzamin praktyczny:

1. Czas trwania: maksymalnie 1,5 godziny

2. Egzamin praktyczny polega na napełnieniu zbiornika, w trakcie którego osoby egzaminowane, opisując kolejno wykonywane czynności, demonstrują umiejętności w zakresie co najmniej:

 • rozpoznania oznaczeń zbiornika przenośnego,

 • oceny stanu technicznego zbiornika przenośnego i jego osprzętu,

 • manualnego wykonania czynności podłączania zbiornika przenośnego do źródła,

 • sprawdzenia prawidłowości napełnienia i szczelności po napełnieniu,

 • zastosowania prawidłowych nalepek, które powinny być naklejone,

 • ewidencjonowania napełnionych zbiorników, jeżeli ma to zastosowanie.

3. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania, oceniają prawidłowość wykonywanych czynności, pod względem zgodności z przyjętymi dokumentami odniesienia, w szczególności z obowiązującymi instrukcjami napełniania.

Praktyczna część egzaminu odbywa się na stanowisku udostępnionym przez zdającego.

Wynik egzaminu przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest bezterminowo.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: