Certyfikacja jednostek oceniających personel

Jednostką oceniającą personel zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, może być podmiot, który:

 • Prowadzi działalność w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań w zakresie   substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu.
 • Dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania egzaminów w części praktycznej.
 • Zatrudnia osoby posiadające odpowiednia wiedzę i praktykę umożliwiające ocenę umiejętności osób przystępujących do egzaminu.
 • Po przeprowadzonej kontroli uzyskał wpis do rejestru jednostek oceniających personel – przeprowadzonego przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel.

 

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego oraz wiedzy i praktykiosób przeprowadzających egzaminy określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz.U. 2015, poz. 2317).

Jednostka oceniająca personel powinna:

 • Posiadać procedury przygotowywania egzaminów, w tym posiadać pulę pytań egzaminacyjnych, którą aktualizuje, z uwzględnieniem zasady tajności pytań egzaminacyjnych;
 • Posiadać procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych;
 • Wyznaczać skład komisji egzaminacyjnej oraz umożliwiać wybór spośród członków komisji egzaminacyjnej przewodniczącego oraz zapewniać, aby członkami komisji egzaminacyjnej nie były osoby, które przeprowadziły szkolenie osoby egzaminowanej;
 • Wydawać osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2;
 • Opracować i stosować procedury w zakresie sprawozdawczości z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzić rejestr przeprowadzonych egzaminów zawierający ich wyniki, a także dokumentowaćjednostkowe i łączne wyniki egzaminów w postaci pisemnej i elektronicznej.

 

Podmiot, zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel, powinien przesłać zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34 , 02-353 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Wypełnione zgłoszenie,
 2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - wzór oświadczenia przygotowanego przez UDT),
 3. Dowód uiszczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015,poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel:
 • wysokość  opłaty: 2652,65 PLN (opłata sumaryczna za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 70%: 2475,81 PLN oraz dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 5%: 176,84 PLN wynagrodzenia, o którym mowa ww. ustawie.
 • konto nr: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001
 • tytuł: F-gazy przedpłata za certyfikację jednostki oceniającej personel.