Certyfikacja jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Jednostką prowadzącą szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych i uprawnioną do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008, zwaną dalej jednostką wydającą zaświadczenia, może być podmiot, który spełnia wymagania określone w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) :

  • Prowadzi działalność w zakresie dokonywania napraw i przeglądów systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych lub prowadzenia badań w zakresie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.
  • Zatrudnia osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń.
  • Dysponuje materiałami szkoleniowymi oraz odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do prowadzenia szkoleń w części praktycznej.
  • Uzyskał wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu – prowadzonego      przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel.

 

Podmiot, zamierzający pełnić funkcję jednostki szkolącej w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych oraz funkcję jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu, powinien przesłać zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34 , 02-353 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Wypełnione zgłoszenie,

2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - można wykorzystać wzór oświadczenia przygotowanego przez UDT),

3. Dowód uiszczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015,poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel:

  • wysokość  opłaty: 2798,35 PLN (opłata sumaryczna za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 70%: 2611,79 PLN oraz dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 5%: 186,56 PLN wynagrodzenia, o którym mowa ww. ustawie.
  • konto nr: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001
  • tytuł: F-gazy przedpłata za certyfikację jednostki wydającej zaświadczenia.