Certyfikaty dla personelu

Urząd Dozoru Technicznego, działając jako jednostka certyfikująca personel wydaje certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951).

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.

1. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochód ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrolę szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja

 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz.UE L 301 z 18.11.2015, str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”.

2. W przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;
 • odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawy, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja

 

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 304/2008” oraz w artykule 10  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

3. W przypadku rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane  jeżeli wykonuje poniższe czynności:

 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawy, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja

 

o którym mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 22), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2066”, oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 21, z późn.zm.56)), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 306/2008”,

4. Ponadto personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w pkt. 1) lub 2).

 

Wydanie certyfikatu dla personelu

Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel - wzór dokumentu.

 

lub

 • jest posiadaczem certyfikatu personalnego w odniesieniu do urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, w kategorii od I do IV oraz złożyła dodatkowy egzamin z wynikiem pozytywnym i posiada dokument potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres tego egzaminu wzór dokumentu.

 

Certyfikat dla personelu jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 • adres wnioskodawcy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

UWAGA: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel*

 • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

 

* Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu albo dokument potwierdzający złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu dodatkowego.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu określony jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. 2017, poz. 2402)

Opłata za wydanie certyfikatu dla personelu jednego rodzaju, określonego zakresem egzaminu wynosi 111,94 PLN, zgodnie z art. 24.2 pkt 1) oraz . Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie certyfikatu dla personelu".

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu wniesiona opłata podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Po wydaniu certyfikatu dla personelu dokonywany jest wpis do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu, który jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Rejestr dostępny jest w zakładce Rejestr certyfikatów dla personelu.

 

Wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu dla personelu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie jednostka certyfikująca personel wydaje, na wniosek, wtórnik certyfikatu dla personelu.

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu należy złożyć w oddziale terenowym UDT, który certyfikat wydał. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt.

Do wniosku o wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu, która wynosi 50,00 PLN zgodnie z art. 24.3 ww. ustawy. Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie wtórnika certyfikatu dla personelu".

Osoba, która po uzyskaniu wtórnika certyfikatu dla personelu odzyskała utracony certyfikat dla personelu, jest obowiązana zwrócić ten certyfikat do jednostki certyfikującej personel.

 

Zmiana danych certyfikatu dla personelu

W przypadku zmiany danych osobowych, takich jak :imię , nazwisko, certyfikatu dla personelu należy złożyć wniosek do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego który wydał certyfikat.

Należy złożyć:

 • Wniosek o zmianę danych certyfikatu dla personelu

 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych certyfikatu dla personelu, która wynosi 50,00 PLN zgodnie z art. 24.3 ww. ustawy. Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za zmianę danych certyfikatu dla personelu".

 • Aktualny certyfikat

 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych np. dowód osobisty, skrócony akt małżeństwa

Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt. Zmieniony certyfikat zostanie przesłany listem poleconym na wskazany adres z wniosku.

 

Wymiana certyfikatu dla personelu (dodanie naprawy i likwidacji)

Zgodnie z art. 8. ust. 1 ww. ustawy  certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, jeżeli upoważniają do wykonywania czynność instalowania oraz konserwacji lub serwisowania takich urządzeń.

Zgodnie z art. 8. ust. 2 ww. ustawy  certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, upoważnia także do wykonywania czynność naprawy i likwidacji stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 8. ust. 3 ww. ustawy  certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub odzysku tych gazów z rozdzielnic elektrycznych, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia.

W przypadku chęci uzyskania nowego certyfikatu dla personelu, należy złożyć:

 • Wniosek o wymianę certyfikatu dla personelu

 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę certyfikatu dla personelu, która wynosi 50,00 PLN zgodnie z art. 24.3 ww. ustawy. Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wymianę certyfikatu dla personelu".

 • Aktualny certyfikat

Certyfikat zostanie wymieniony i przesłany listem poleconym na wskazany adres z wniosku.

 

Zestawienie tabelaryczne certyfikacji personalnej

 

Certyfikat

Operacja

Dokumenty

Opłata

Personalny / osoby fizycznej

Nowy certyfikat

Wniosek o wydanie certyfikatu

111,94 PLN

Dokument z egzaminu od JOP

Oświadczenie

Dowód wpłaty

Wydanie certyfikatu po egzaminie dodatkowym (rozszerzenie o agregaty samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni)

Wniosek o wydanie certyfikatu

111,94 PLN

Oświadczenie

Dowód wpłaty

Dokument z dodatkowego egzaminuod JOP

Wymiana +
(naprawa i likwidacja)

Wniosek

50,00 PLN

Stary certyfikat-zwrot

Dowód wpłaty

Oświadczenie

Zmiana danych

Wniosek o zmianę danych + oświadczenie

50,00 PLN

Stary certyfikat-zwrot

Dowód wpłaty

Dokument potwierdzający zmianę danych osobowych

Wtórnik / duplikat

Wniosek o wydanie wtórnika + oświadczenie

50,00 PLN

Dowód wpłaty

Zwrot starego certyfikatu, jeżeli:
uszkodzony lub nieczytelny

 

Minimalne wyposażenie

Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych wykonujących czynności objęte certyfikatami dla personelu jak również ochrony środowiska, w rozporządzaniu ministra rozwoju i finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U 2017, poz. 2410), określono obowiązek wykorzystywania odpowiedniego minimalnego wyposażenia technicznego do wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu do urządzeń:

 • chłodniczych , klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych chłodniach i przyczep chłodni
 • stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic
 • rozdzielnic elektrycznych
 • zawierających rozpuszczalniki.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: