Dofinansowanie z KFS

Najważniejszym kapitałem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest dziś profesjonalna, wysoko wykwalifikowana kadra. Zmieniające się otoczenie rynkowe, nowe technologie i zdobycze techniki wymuszają konieczność ciągłego poszerzania i aktualizacji wiedzy oraz kompetencji pracowników. Specjalistyczne szkolenia, kursy i inwestycje w kształcenie ustawiczne kadr jest bardzo kosztowne, szczególnie w dużych organizacjach. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń i kursów dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

KFS to wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest między innymi zapobieganie utraty zatrudnienia pracowników poprzez rozwój i podnoszenie ich kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

Po dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać wszyscy pracodawcy, których celem jest podniesienie kompetencji swojej kadry. W świetle przepisów (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pracodawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja), która zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Ile wynosi wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw?

Mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników) mogą wnioskować o dofinansowanie nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostałe podmioty mogą otrzymać 80% wartości tych kosztów, a 20% stanowi ich wkład własny jako pracodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS nie może być jednak wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W jaki sposób środki z KFS są dzielone i jakie są priorytety ich przeznaczenia?

Wnioski na dofinansowanie przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy. Otrzymują one 80% środków KFS w ramach przyznanych limitów. Limity te wynikają z kwot przeznaczonych na województwa w planie wydatków KFS na dany rok, ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy po zasięgnięciu opinii Rady Rynku Pracy. Pozostałe 20% środków KFS tworzy tzw. rezerwę pozostającą również w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy, środki te muszą być jednak wydawane zgodnie z priorytetami ustalanymi corocznie przez Radę Rynku Pracy.

Wśród priorytetów wydatkowania środków KFS na 2016 rok znajdują się między innymi: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach, w których pracodawcy oferują miejsca pracy, lecz mają trudności z zatrudnieniem pracowników jak również wsparcie dla przedsiębiorstw restrukturyzowanych (np. branża górnicza) w celu utrzymania zatrudnienia.

UWAGA!

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić dostępność środków z KFS we właściwym dla siedziby firmy Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak przebiega proces dofinansowania w ramach KFS?

Pierwszym krokiem w drodze do dofinansowania z KFS jest dobranie zagadnień szkoleniowych wraz z wyborem firmy, która przeprowadzi szkolenie.

Urząd Dozoru Technicznego w ramach Akademii UDT organizuje specjalistyczne szkolenia w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, kursy doskonalenia zawodowego dla kadry związanej z obsługą, eksploatacją i modernizacją urządzeń technicznych, egzaminy potwierdzające uzyskanie niezbędnych kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź tematykę szkoleń Akademii UDT.

Wybierz szkolenie i sprawdź szczegóły.

Zobacz jak przebiega dalszy proces dofinansowania z KFS.

  • KFS_infografika