Konferencje UDT

8 - 10 marca, KRAKÓW: Normy, specyfikacje, dokumenty techniczne powiązane z nową dyrektywą dźwigową 2014/33/UE.

Podczas cyklicznej konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z normami, ich projektami, specyfikacjami technicznymi oraz interpretacjami do przepisów. Międy innymi prezentowane będą normy PN-EN 81-20 oraz PN-EN 81-50 – omówienie zmian. Podjęty będzie temat interpretacji do serii norm zharmonizowanych z nową dyrektywą 2014/33/UE oraz problemów praktycznych w ocenie zgodności. Nie zabraknie przepisów bezpieczeństwa dotyczących budowy i instalowania dźwigów. Przedyskutowane zostaną również zasady projektowania, obliczania i badania elementów dźwigowych. Przedstawione będą wybrane zagadnienia z prac Koordynacji Jednostek Notyfikowanych oraz praktyczne rozwiązania związane z bezpieczną eksploatacją dźwigów. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy między innymi przedstawicieli firm branży dźwigowej, producentów, monterów, właścicieli i inwestorów, osoby zainteresowane tematyką związaną z dźwigami. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ.

Kontakt:

19 - 21 kwietnia, WARSZAWA: VI Warszawska Konferencja Dźwigowa "Dźwigi w projektowaniu i eksploatacji"

Podczas VI edycji konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i bezpieczną eksploatacją urządzeń dźwigowych. W programie oprócz spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi zmian w przepisach, normach (PN-EN 81-50, PN-EN 81-20) i specyfikacjach technicznych, poruszone zostaną tematy związane z nowymi technologiami w branży dźwigowej oraz praktyczne rozwiązania związane z bezpieczną eksploatacją dźwigów. Wśród tematów, które będą przedmiotem dyskusji podczas spotkania znajdą się zagadnienia związane z oceną zgodności dźwigów, zagrożenia podczas konserwacji dźwigów oraz wymagania techniczne w zakresie ochrony ppoż. w dźwigach osobowych. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ.

Kontakt:

11 – 12 maja, WROCŁAW: Bezpieczeństwo Urządzeń Transportu Bliskiego – aktualne wymagania

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z pracami prowadzonymi w zakresie planowania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.  

Konferencja ta adresowana jest dla firm oraz osób zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, konserwacją , instalacją dźwigów oraz dla osób odpowiedzialnych za naprawy, modernizacje i kontrolę jakości urządzeń technicznych.

Kontakt:

17 - 19 maja, WROCŁAW: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania z uwzględnieniem nowych materiałów obecnie stosowanych w polskiej energetyce

Celem VI edycji, organizowana przez Oddział UDT we Wrocławiu, konferencji jest zapoznanie uczestników z obszarem tematycznym związnym z zainstalowanymi w Polsce urządzeniami energetycznymi pracującymi w warunkach pełzania. Podjętę będą zagadnienia konieczności wydłużenia ich czasu pracy. Zaprezentowane zostaną także nowe rozwiązania techniczne z branży urządzeń ciśnieniowych. Wysłuchać będzie można ekspertów ze świata nauki oraz przemysłu z branży energetycznej. Konferencja adresowana jest dla firm i osób świadczących usługi związane z eksploatacją kotłów i rurociągów, konserwacją i naprawą oraz pracowników służb utrzymania ruchu w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ

Kontakt:

18 - 19 maja, SZCZECIN: Bezpieczeństwo procesowe i wymagania eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

Cykliczna konferencja UDT O/Szczecin na stałe wpisała się w program wydarzeń naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim. Konferencja w zakresie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego kierowana jest do projektantów, wykonawców oraz użytkowników instalacji przemysłowych z branży chemicznej, petrochemicznej i energetycznej oraz kadry zarządzającejw branży. Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia wynikające z aktualnych i bieżących potrzeb branży urządzeń ciśnieniowych. Zaplanowane zpostały bloki tematyczne dotyczące: bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego, bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, osprzętu zabezpieczającego urządzenia techniczne. Zaprezentpowane będą doświadczenia diagnostyczno-eksploatacyjne użytkowników instalacji przemysłowych. Dyskusja potoczy się także wokół metod wytwarzania i badania urządzeń technicznych (spawanie, kształtowanie, kontrola i badania. Nie zabraknie informacji o zmianach w krajowych i europejskich regulacjach prawnych dotyczących eksploatacji i wytwarzania urządzeń technicznych. Zespół wykładowców tradycyjnie utworzą specjaliści wiodący i eksperci UDT oraz przedstawiciele największych zakładów przemysłowych, biur projektowych i firm diagnostycznych z kraju. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ

Kontakt:

18 - 19 maja, BYDGOSZCZ, KOSZALIN: VII Majowe Seminarium Spawalnicze

W programie VII Seminarium Spawalniczego znajdą się zagadnienia kwalifikowania technologii spawania czy systemów zapewnienia jakości w spawalnictwie. Dyskutowana tędzie także szeroko problematyka spawalnictwa w przemyśle. Nie zabraknie obszru dotyczącego kwalifikacji oraz egzaminowania spawaczy. Podczas konferencji omówione będą również metody badań niszczących i nieniszczących złączy spawanych. Tradycyjnie konferencja adresowana jest do przedstawicieli zakładów z wdrożonym systemem jakości w spawalnictwie, wytwarzających konstrukcje stalowe, osób odpowiedzialnych za nadzór spawalniczy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zapewnienia jakości w spawalnictwie.Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ

Kontakt:

25 - 26 maja, SZCZECIN: Wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Konferencja z zakresu wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego jest wydarzeniem na stałe wpisanym w działalność szczecińskiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego skupiającym lokalne firmy z branży. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona eksploatujących, naprawiających, modernizujących, konserwujących i obsługujących urządzenia transportu bliskiego. Charakter i tematyka spotkania są uzależnione od aktualnych potrzeb odbiorców i dostosowane do wymagań rynku. Tym razem tematyka konferencji skupiona będzie wokół zagadnień dotyczących podestów ruchomych, wózków jezdniowych, żurawi budowlanych i samojezdnych. Omówione zostaną wymagania prawne oraz normy dotyczące budowy urządzeń oraz ich bezpiecznej eksploatacji. Konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń, a także jest miejscem dialogu i uzgodnień dotyczących jednolitych zasad postępowania związanych z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu bliskiego.

Kontakt:

1 – 2 czerwca, ŁÓDŹ: Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych

Podczas II edycji konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Wymagania dot. bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń,
  • Dyrektywy „maszynowa” oraz „narzędziowa” – standardy bezpieczeństwa, aspekty praktycznego stosowania, przykłady wypadków,
  • Oznakowanie CE – bezpieczeństwo maszyn, organy nadzoru rynku,
  • Kultura bezpieczeństwa technicznego,
  • Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz systemy zabezpieczeń stosowane przez producentów,
  • Wpływ układów sterowania na bezpieczeństwo maszyn,
  • Produktywne utrzymanie ruchu maszyn w przedsiębiorstwach (Total Productive Maintenance),
  • Naprawy urządzeń poprzez spawanie oraz zarządzanie jakością procesów spawalniczych,
  • Błędy popełniane przy projektowaniu oraz eksploatacji maszyn.

Kontakt:

7 - 9 czerwca, POZNAŃ: Systemy zabezpieczeń w instalacjach ziębniczych. Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań prawnych i normatywnych (opartych na normie PN-EN 378-2:2017-03) w procesach projektowania i wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych, stanowiących instalacje ziębnicze

Podczas konferencji prezentowane będą tematy oceny zgodności instalacji ziębniczych (PED) oraz wprowadzanie do obrotu zespołów urządzeń ciśnieniowych. Nie zabraknie prezentacji z obszaru ograniczania emisji czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów). Poruszone będą także wymagania normy PN-EN 378 oraz wymagania budowlane stawiane maszynowniom instalacji ziębniczych. Przedmiotem obrad będą również wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla instalacji ziębniczych. Eksperci zaprezentują tematykę analizy zagrożeń i oceny ryzyka przykładowej amoniakalnej instalacji ziębniczej. Również wymagania prawne oraz normatywne dla osprzętu zabezpieczającego instalacje ziębnicze będą prezedmiotem wystąpień. Dyskusja na temat cyberprzestępczości w automatyce zabezpieczającej uzupełni program konferencji. Do udziału zapraszani są między innymi projektanci i producenci instalacji ziębniczych oraz wszyscy zainteresowani problematyką branży. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się – TUTAJ.

Kontakt:

27 - 29 września, GLIWICE: Wybrane zagadnienie z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych

Podczas konferencji omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zasad projektowania i budowy kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych, dobór materiałów stosowanych do budowy kotłów, zasady bezpiecznej eksploatacji i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W trakcie konferencji prelekcje wygłoszą specjaliści UDT, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele użytkowników kotłów energetycznych oraz   zaproszeni pracownicy naukowi, co gwarantuje uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej wypadkowości w energetyce, aktualnych rozwiązań technicznych. Nie zabraknie tematów z zakresu   nowości i trendów panujących w branży. Do udziału   w konferencji zapraszamy między innymi przedstawicieli firm branży ciśnieniowej, projektantów, wytwórców, właścicieli i inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z bezpieczeństwem procesowym i eksploatacją urządzeń ciśnieniowych. Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ. Zapraszamy!

Kontakt:

29 - 30 września, WAŁBRZYCH: Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - wybrane zagadnienia

Konferencja z obszaru bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego organizowana jest przez UDT O/Wałbrzych cyklicznie od 8 lat. Konferencja jest podzielona na dwie równolegle prowadzone sesje tematyczne dotyczące: dźwigów oraz   dźwignic. Tematyką wiodącą   wydarzenia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne urządzeń związane przede wszystkim z ich eksploatacją. Wykłady koncentrują się na przepisach i zmianach zachodzących w ich zakresie, wymaganiach z nimi związanych oraz wdrożeniach stosowanych na rynku. Tradycyjnie, przedstawiana jest również analiza nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków przygotowana na podstawie danych z roku poprzedzającego konferencję. Kilkuletnia tradycja wydarzenia skupia przedstawicieli wielu lokalnych firm tworząc unikatowy charakter spotkania. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytwórców, projektantów, osób odpowiedzianych za naprawę i modernizację urządzeń transportu bliskiego, jak również właścicieli, inwestorów i przedstawicieli branży dźwigowej.

Kontakt:

11- 13 października, WARSZAWA: Bezpieczna eksploatacja dźwignic: podesty, żurawie, wózki jezdniowe podnośnikowe

Najnowsza konferencja organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie przebiegać będzie pod hasłem bezpieczeństwa eksploatacji dźwignic – podestów i wózków jezdniowych podnośnikowych. Tematyka cyklicznej konferencji poszerzona zostanie zatem o urządzenia, które nie były omawiane na wcześniejszych spotkaniach. Podesty to urządzenia, których eksploatacja może powodować wiele zagrożeń. Na konferencji szczególna uwaga zostanie zwrócona na związek między najnowszymi przepisami a bezpieczeństwem maszyn i eksploatujących. Zaprezentowane będą najnowsze rozwiązania techniczne, jakie producenci oferują w swoich produktach. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy mają na co dzień do czynienia z dźwignicami, osoby, którym zależy na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.

Kontakt:

11 - 13 października, KOSZALIN: Elektrownie wiatrowe - bezpieczeństwo i eksploatacja

W programie dorocznej konferencji znajdą się wystąpienia dotyczące problemów eksploatacyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu zainstalowanych w turbinach wiatrowych. Tradycyjnie poruszony będzie obszar jakości i bezpieczeństwa usług serwisowych oraz wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych. Nie zabraknie tematyki BHP podczas montażu i serwisu elektrowni wiatrowych. Eksperci z branży zaprezentują również zagadnienia utrzymania farm wiatrowych. Omówione będą także przepisy prawne z obszaru OZE. Istotnym punktem będą dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyny wypadków na turbinach wiatrowych. Konferencja adresowana jest do firm i osób zajmujących się montażem turbin wiatrowych oraz zajmujących się serwisem turbin wiatrowych, operatorów farm wiatrowych, właścicieli, inwestorów i deweloperów., producentów turbin wiatrowych oraz osób zainteresowanych tematyką elektrowni wiatrowych.

Kontakt:

październik 2017, OLSZTYN, SIEDLCE, BIAŁYSTOK: Regionalne Forum Bezpieczeństwa Technicznego

Podczas Forum omawiana będzie tematyka z zakresu wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. W programie w szczególności przewidywane są zagadnienia z obszaru grup urządzeń najczęściej eksploatowanych i zarazem najbardziej problematycznych dla użytkowników to jest dźwigach, wózkach widłowych i podestach. Program ramowy konferencji obejmie swoim zakresem między innymi wytwarzanie i modernizację urządzeń transportu bliskiego oraz problemy eksploatacyjne związane z wybraną grupą urządzeń transportu bliskiego. Omówione będą także zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi przy eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Również bezpieczeństwo przy wytwarzaniu, naprawach i modernizacji urządzeń technicznych będzie przedmiotem dyskusji. Nie zabraknie prezentacji dotyczących zmian w nowej dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE oraz normach zharmonizowanych PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50. W śród prelegentów, oprócz ekspertów UDT, przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości między innymi przedstawicieli instytucji publicznych, wytwórców urządzeń, firm konserwujących i eksploatujących urządzenia transportu bliskiego.

Kontakt:

end faq