Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Efektywność energetyczna jest podstawą nowego, energooszczędnego modelu gospodarki krajów UE i jednym z elementów strategii Europa 2020. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces mający na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce (zatrudniające powyżej 250 pracowników) zobowiązane są do prowadzenia audytów energetycznych, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany co 4 lata.

JAKI JEST ZAKRES AUDYTU ENERGETYCZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ UDT-CERT?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej:

 • przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc
 • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo
 • opiera się, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa realizowany przez UDT-CERT obejmuje m.in.

 • opis i ocenę stanu obecnego urządzeń i obiektów zużywających energię w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej oraz procesów technologicznych
 • analizę i ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach
 • opracowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych oraz pomiarów uzupełniających i wyznaczenie współczynników energochłonności
 • przeprowadzenie pomiarów wytypowanych instalacji i urządzeń, umożliwiających określenie potencjału oszczędności
 • zaproponowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie na najbliższe 4 lata na podstawie przeprowadzonych pomiarów, badań i analiz

 

KORZYŚCI Z WYKONANEJ EKSPERTYZY:

Przeprowadzenie audytu energetycznego to nie tylko konieczność spełnienia wymagań ustawowych. Wykorzystanie wniosków z audytu pozwala opracować założenia polityki efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, której wdrożenie powinno prowadzić do redukcji kosztów. Wyniki audytu wskażą obszary potencjalnych modernizacji urządzeń i obiektów prowadząc do rozwoju projektów naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii zmniejszających zużycie energii, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny realizowany przez UDT-CERT to:

 • spełnienie wymagań ustawowych
 • redukcja kosztów eksploatacji budynków, obiektów instalacji i urządzeń przedsiębiorstwa
 • możliwość wprowadzenia nowego modelu gospodarowania energią poprawiającego wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
 • usprawnienie organizacyjne i operacyjne przedsiębiorstwa

 

DOKUMENTY: