Drony

W 2017 roku UDT rozpoczął testowanie nowych technologii badawczych pozwalających na zwiększenie dyspozycyjności urządzeń przemysłowych w czasie badań technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekspertów wykonujących badania oraz na zmniejszenie kosztów przygotowania urządzeń do inspekcji.

Eksperci UDT weryfikują możliwości wykorzystania bezzałogowców w badaniach technicznych prowadzonych w ramach inspekcji. Dzięki ich użyciu w wielu przypadkach można będzie wyeliminować konieczność budowy rusztowań zapewniających dostęp do urządzenia podczas badania, czy też zatrudniania alpinistów. Ponadto, dzięki zastosowaniu dronów badania będą mogły być realizowane relatywnie szybko i tanio, bez ingerencji w strukturę instalacji, w miejscach trudnodostępnych, a przede wszystkim - bez potencjalnego ryzyka jakie ponosi badający podczas pracy na wysokości.

Przeprowadzono już pierwsze testy, które dowodzą, że bezzałogowce będą przydatne w badaniach zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych przemysłowych, żurawi wieżowych, a także podczas badań obiektów liniowych zajmujących znaczne powierzchnie, np. takich jak rurociągi przesyłowe czy linie energetyczne. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu lub pozycjonowaniu GPS drony będą mogły przemieszczać się między trudno dostępnymi elementami instalacji.

Wyposażone w odpowiednią aparaturę badawczą drony zbierają dane, które następnie podlegają analizie eksperckiej. Dzięki inspekcji z powietrza całkowicie wyeliminuje się ryzyko pracy inspektora na wysokości, w miejscach niebezpiecznych czy trudnodostępnych.

Ponadto dzięki ich użyciu możliwe będzie wczesne wykrycie ewentualnych usterek, co z kolei przyczyni się do minimalizacji zagrożenia wystąpienia poważniejszej awarii.

Na obecnym etapie UDT rozważa użycie bezzałogowców do badań termowizyjnych stanu technicznego instalacji (deformacji, degradacji), badań stanu izolacji cieplnej rurociągów i ewentualnych wycieków gazów. Jest to możliwe dzięki specjalnym kamerom, pozwalającym na wyodrębnienie obrazu wypływającego gazu na podstawie absorpcji promieniowania w zakresie linii widmowych danego gazu.

Inna, ciekawa możliwość, to badanie gazociągów wzdłuż ich długości i określanie obecności wycieków gazu na podstawie zmian otoczenia (np. koloru roślinności, śniegu).

Przy wykorzystywaniu tej metody podczas inspekcji bardzo istotnym jest fakt, że system kontroli drona umożliwia pilotaż w wielu trybach, włącznie ze stabilizowanym utrzymaniem pozycji obserwacyjnej dla punktów istotnych dla oceny stanu technicznego, a zdjęcia obiektu/obszaru na którym prowadzona jest inspekcja wykonywane są w wysokiej rozdzielczości.

WIĘCEJ: