Fale prowadzone

Badanie za pomocą ultradźwiękowej fali prowadzonej (Guided Wave), to pod względem możliwości wykorzystania, unikalna metoda badań nieniszczących (NDT) wykorzystywana do skanowania i monitoringu rurociągów izolowanych, podziemnych, biegnących w miejscach o utrudnionym dostępie.

Zastosowanie tej metody wymaga wstępnych ustaleń zakresu badania w odniesieniu do szczegółów konstrukcji i eksploatacji rurociągu. Jeśli prawidłowo określi się możliwości metody (biorąc pod uwagę kształt i umiejscowienie rurociągu), to okaże się ona skutecznym narzędziem w badaniach technicznych umożliwiającym wykrywanie wad, korozji oraz pęknięć zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rurociągu.

Pod koniec ubiegłego roku UDT przeprowadził testy dotyczące praktycznego stosowania tej metody, podczas których badano odcinki rurociągów wchodzące pod ziemię, na estakadach i w pomieszczeniach stacji redukcyjnej. Metoda "guided waves" może być stosowana dla odcinków rurociągu spełniających określone warunki. Jedynie w przypadku specyficznych, przestarzałych technologicznie odcinków zastosowanie tej metody jest dość ograniczone.

W przypadku "guided waves" mówi się o "falach prowadzonych", które powstają w jednym miejscu rurociągu, rozchodzą się wzdłuż, a następnie odbite od przeszkody wracają w kierunku miejsca, z którego zostały wysłane. Obserwując zależności czasowe fali nadanej i fal odbitych, można wnioskować o przeszkodach po drodze propagacji fali, tzn. o zmianach grubości ścianki, degradacjach, pęknięciach i uszkodzeniach.

Pozornie zasada fali prowadzonej jest prosta, jednak praktyczne wdrożenie jest złożone. Fala powinna rozchodzić się po spirali (warunek niezbędny aby różne rodzaje fal odbitych nie zaburzały pomiaru), a tłumienie po drodze powinno być na tyle małe, by można było zmierzyć falę powracającą (zbyt duże tłumienie wygasza energię fali, w konsekwencji czego ulega ona rozproszeniu).

WIĘCEJ: