Uzyskanie certyfikatu – krok po kroku

1. Jeśli posiadasz:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych – przejdź od razu do kroku 11.
 • Dyplom_potwierdzajacy_kwalifikacje_zawodowe
 • Dyplom_ukonczenia_studiow_wyzszych

2. Jeśli nie posiadasz żadnego z ww. dyplomów, musisz ukończyć szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkoleniowych, akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń wraz z danymi teleadresowymi znajduje się TUTAJ

3. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym otrzymasz „Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia”. Zaświadczenie wydaje akredytowany organizator szkolenia na druku, którego wzór określony jest w przepisach prawa.

 • Zaswiadczenie_potwierdzajace_ukonczenie_szkolenia

4. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia możesz przystąpić do egzaminu, organizowanego przez Urząd Dozoru technicznego. Uwaga! - do egzaminu musisz przystąpić nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego. W przeciwnym wypadku zaświadczenie o ukończeniu szkolenia utraci ważność i konieczne będzie ponowne odbycie szkolenia podstawowego.

grafika pkt 4

5. Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminu dla wszystkich pięciu rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii znajdziesz TUTAJ

 • Zakres_programowy_szkolenia

6. Terminy i miejsca najbliższych egzaminów, w zależności od rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii ogłaszane są przez Prezesa UDT najpóźniej na 30 dni przed datą egzaminu. Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej UDT, w zakładce Ogłoszenia

BIP ogloszenia

7. Po wybraniu terminu i miejsca egzaminu wypełnij Zgłoszenie udziału w egzaminie. Nie zapomnij podać numeru telefonu kontaktowego. Do zgłoszenia dołącz:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń oraz
 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin w wysokości 854,30 PLN. Wpłaty należy dokonać na konto oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzony egzamin. Numery kont znajdziesz w zakładce Kontakt.

 Wszystkie trzy dokumenty wyślij pocztą lub złóż osobiście w oddziale UDT, na terenie którego będzie przeprowadzony egzamin. Pamiętaj, że decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Zgloszenie_udzialu_w_egzaminie

8. Lista osób przystępujących do egzaminu w określonym terminie i miejscu jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej UDT, w zakładce Ogłoszenia najpóźniej na 10 dni przed terminem egzaminu.

BIP ogloszenia

9. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Bliższe informacje na temat przebiegu egzaminu zawarte są w §21 - 23 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu.

 • grafika_pkt_9

10. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w terminie ok. tygodnia od daty jego przeprowadzenia w BIP UDT, w zakładce Ogłoszenia. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, możesz otrzymać certyfikat.

BIP ogloszenia

11. W celu otrzymania certyfikatu należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek znajdziesz TUTAJ. Wypełniony wniosek możesz wysłać pocztą, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście w wybranym oddziale terenowym UDT. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymienione w nim dokumenty, czyli:

Jeśli ubiegasz się o certyfikat na podstawie egzaminu:

 • oświadczenie o niekaralności - wzór znajduje się TUTAJ
 • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na ujawnienie w rejestrze na stronie internetowej UDT danych dot. miejsca pracy lub działalności – wzór TUTAJ
 • dokument potwierdzający jedno z poniższych:
 1. kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, 
 2. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, 
 3. ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach,
 4. ukończenie szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 213,58 PLN.
 

Jeśli ubiegasz się o certyfikat na podstawie wykształcenia:

 • kopię dyplomu potwierdzoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem;
 • w przypadku dyplomu ukończenia studiów wyższych dodatkowo kopię suplementu do dyplomu potwierdzoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie o niekaralności - wzór znajduje się TUTAJ
 • oświadczenie o zgodzie lub jej braku na ujawnienie w rejestrze na stronie internetowej UDT danych dot. miejsca pracy lub działalności – wzór TUTAJ
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 213,58 PLN.
 • Wniosek_o_wydanie_certyfikatu