Społeczna odpowiedzialność w Urzędzie Dozoru Technicznego

Społeczna odpowiedzialność jest nierozłącznie związana z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego od ponad 100 lat. W tym czasie elementy społecznej odpowiedzialności podlegały zmianom w związku ze zmianami oczekiwań społeczeństwa wobec organizacji.

Obecnie Urząd Dozoru Technicznego stosuje i ciągle doskonali, w oparciu o normę PN-ISO 26000 „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności", odpowiedzialność za wpływ decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianą poprzez przejrzyste i etyczne postepowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

 

Działalność Urzędu Dozoru Technicznego prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz przy zachowaniu przyjętych i stosowanych przez wszystkich pracowników zasad etycznych.

Społeczna odpowiedzialność jest integralną częścią misji Urzędu Dozoru Technicznego

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest: nowoczesne, profesjonalne oraz efektywne działanie w obszarze bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju.

oraz wizji Urzędu Dozoru Technicznego: być lider innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Usługi Urzędu Dozoru Technicznego spełniają wymagania norm europejskich i międzynarodowych, co zostało potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres społecznej odpowiedzialności obejmuje następujące kluczowe obszary

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie oraz
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.


Ład organizacyjny

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 26000 oraz świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, za wpływ naszych decyzji i działań na bezpieczeństwo techniczne urządzeń, społeczeństwo oraz środowisko dążymy do zapewnienia odpowiednio wysokiego standardu świadczonych przez nas usług.

Wdrożyliśmy i zintegrowaliśmy systemy zarządzania: jakością, środowiskowego, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Działamy zgodnie z udokumentowanymi procedurami, które obejmują wszystkie obszary działania Urzędu i spełniają wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

Przez najwyższe kierownictwo została określona misja, wizja, cele strategiczne, Polityka jakości – uwzględniająca BHP, zarządzanie środowiskowe oraz politykę antykorupcyjną.

Aby osiągnąć trwałe korzyści dla Urzędu oraz jego otoczenia, realizować misję UDT, osiągać cele zgodnie z przyjętymi wartościami, wdrożyliśmy w UDT zarządzanie ryzykiem.

Trwają prace nad uzupełnieniem bazy ryzyk o ryzyka dotyczące odpowiedzialności społecznej w obszarach rekomendowanych w normie ISO 26000, aby stale nimi zarządzać podejmując działania wyprzedzające oraz unikając zagrożeń, oraz optymalnie wykorzystywać możliwości w obszarach związanych ze społeczeństwem i środowiskiem.

Działania UDT są planowane i rozliczane na podstawie Planu Działania UDT oraz Planu Rzeczowo – Finansowego.

Stale doskonalimy nasze działania poprzez audyty, audity, kontrolę oraz nadzór nad usługą niezgodną z wymaganiami, korekcję, działania korygujące i zapobiegawcze.

Prawa człowieka

UDT działa z poszanowaniem wszystkich praw człowieka. Zapobieganie wszelkim formom łamania praw człowieka zapewniamy w urzędzie między innymi poprzez:

 • wewnętrzną politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • procedurę rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji,
 • telefon zaufania dla pracowników UDT,
 • działające w UDT związki zawodowe.


Praktyki z zakresu pracy

Nasi pracownicy są naszym najwyższym dobrem dlatego też oprócz przestrzegania prawa pracy oraz BHP podejmujemy szereg dodatkowych działań aby podnosić kompetencje oraz zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki pracy:

 • zapewniamy możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, dofinansowanie studiów, organizowanie kursów językowych dla naszych pracowników,
 • zapewniamy możliwość dialogu, wymiany doświadczeń i informacji między wszystkimi pracownikami poprzez działający portal intranetowy oraz chat pracowniczy,
 • oferujemy możliwość dodatkowego ubezpieczenia oraz opieki zdrowotnej dla pracowników oraz ich rodzin,
 • oferujemy świadczenia pracownicze z zakresu kultury oraz sportu i rekreacji, poprzez udział w programie „Benefit Systems",
 • oferujemy pomoc materialną i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych dla pracowników, członków ich rodzin, emerytowanych pracowników oraz członków rodzin pracowników zmarłych w okresie zatrudnienia,
 • oferujemy dofinansowanie żłobków, przedszkoli i innych form zorganizowanej opieki nad dziećmi w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej młodych rodziców.


Środowisko

Zarządzanie środowiskowe prowadzimy zgodnie z wymaganiami prawa oraz normą PN-EN ISO 14001.


Uczciwe praktyki operacyjne

Pracownicy UDT są zaangażowani w działalność społeczną dotyczącą tworzenia prawa i norm. Współpracują przy tworzeniu aktów prawnych i normatywnych.

Ważni partnerzy UDT to organizacje, firmy i eksperci z Polski oraz takich krajów jak USA, Japonia, Korea, Australia czy Republika Południowej Afryki. Współpracujemy również z krajami europejskimi nie będącymi członkami Unii Europejskiej, np. Szwajcarią, Norwegią i krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a także z Rosją. Na podstawie podpisanych porozumień współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i na świecie, między innymi:

 • CEOC International - Międzynarodowa Konfederacja Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikujących,
 • CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny,
 • EFNDT - Europejska Federacja Badań Nieniszczących,
 • Prace w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej; współpraca z jednostkami notyfikowanymi (Notified Body Forum),
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Współpraca dozorów technicznych krajów Europy
  Środkowo-Wschodniej.

 

W UDT został wdrożony i certyfikowany system przeciwdziałania zagrożeniom wystąpienia korupcji.


Zagadnienia konsumenckie

Poszanowanie praw klienta zapewnia akredytowany system zgodny z normami PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025.

Prowadzimy również szereg szkoleń i seminariów dla klientów, które mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu działań niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Aby usprawnić i komunikację z naszymi klientami uruchomiliśmy internetowe biuro obsługi klienta, gdzie zamieszczamy istotne informacje, odpowiadamy na pytania klientów oraz przyjmujemy wnioski, skargi i reklamacje.


Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego w ramach integracji i wspólnej inicjatywy zainicjowali działania Wolontariatu Pracowniczego UDT i w ramach prywatnych środków organizują akcje pomocy materialnej, akcje promocji zdrowia i aktywności fizycznej oraz działania ekologiczne, m.in.:

 • pomoc bezdomnym zwierzętom (lokalne schroniska i fundacje, dla których pracownicy jednostek terenowych cyklicznie zbierają wyżywienie, ciepłe okrycia i materiały remontowo-budowlane) - 2012 i 2013 r.;
 • Szlachetna paczka 2012 (wsparcie Fundacji Wiosna i przygotowanie paczek dla rodzin ze społeczności lokalnej);
 • zbieranie sprzętu sportowego, zabawek i książek dla podopiecznych lokalnych Domów Dziecka – Dzień Dziecka 2012;
 • promocja zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych – Zdrowie Kobiet 2012;
 • zbiórka plastikowych nakrętek, baterii i zużytego sprzętu elektronicznego.

 

Przedstawiciele UDT biorą udział w projektach normalizacyjnych i legislacyjnych w kraju i zagranicą - uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych PKN, CEOC International.