Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny: warunki eksploatacji

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem:

  • Eksploatujący powinien wyposażyć urządzenie w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego
  • W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, eksploatujący jest zobowiązany zapewnić właściwą konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849), ze zmianą z dnia 20.02.2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426). Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890), o ile wytwórca nie określił inaczej.
  • Eksploatujący powinien do każdego urządzenia założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonane czynności.
  • W przypadku urządzeń wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonanie:

-        pomiarów rezystancji izolacji:

a).    nie rzadziej niż raz w roku – dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu;

b).   nie rzadziej niż raz na dwa lata dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż podane w lit. a.

-       pomiarów rezystancji uziemień roboczych o ile mają zastosowanie oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

a).    nie rzadziej niż raz w roku dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub z wyziewami żrącymi;

b).   nie rzadziej niż raz na dwa lata dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit a.

Niezależnie od przypadków, o których mowa powyżej, pomiary powinny być wykonywane każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonywaniu prac w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu urządzenia w nowym miejscu pracy oraz w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległy pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.

Eksploatacja urządzeń w przypadku innego zastosowania niż przeznaczenie określone przez wytwórcę lub w warunkach kolizyjnej lokalizacji jest dozwolona za zgodą właściwej jednostki dozoru technicznego.

Eksploatujący w takim przypadku jest zobowiązany przedłożyć i uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, instrukcję eksploatacji zawierającą co najmniej:

  • szkic sytuacyjny,
  • wskazanie możliwych elementów kolizyjnych,
  • zastosowane techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa,
  • zastosowane środki łączności między operatorem, a osobą nadzorującą i koordynującą prace oraz innymi osobami związanymi ,
  • środki organizacyjne zapobiegające możliwości kolizji
  • procedury zapewniające właściwą koordynację pracy w przypadku podnoszenia ładunku przez dwa lub więcej urządzeń

w przypadku podnoszenia osób przez urządzenie nie zaprojektowane specjalnie do tego celu należy zapewnić spełnienie odpowiednio warunków określonych powyżej.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).