Programy szkoleń

W związku z przeprowadzoną analizą zdarzeń wypadkowych związanych z eksploatacją wózków jezdniowych Urząd Dozoru Technicznego informuje, że wprowadza zasady opracowywania i zatwierdzania programów szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zgodnie z §4. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002 roku).

Zasady zatwierdzania i udostępniania programów szkolenia.

Jednocześnie Urząd dozoru Technicznego jako jednostka wyznaczona przez Ministra Gospodarki do opracowywania lub zatwierdzenia programu szkolenia o którym mowa w w/w Rozporządzeniu informuje, że istnieje możliwość opracowania własnego autorskiego programu szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym i zgłoszenia go do zatwierdzenia w organach UDT. Programy udostępnione lub zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem są przeznaczone dla realizacji szkoleń dla kierowców wózków organizowanych dla pracowników przez pracodawcę w myśl zapisów §4.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Sposób organizacji szkolenia leży w gestii pracodawcy, który jest podmiotem wskazanym w w/w rozporządzeniu jako odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do UDT w tej sprawie informujemy również że:

  1. Programy szkolenia opracowane lub zatwierdzone przez Akademię UDT w okresie 01.01.2011 do 30.04.2014 zachowują ważność przez okres na który zostały wydane.
  2. Programy szkolenia kierowców wózków jezdniowych udostępnione przez były Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach wydane na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z 2002 r. są sukcesywnie wymieniane na wniosek podmiotu dla którego zostały udostępnione w okresie do końca 2014 r. Pragniemy nadmienić, że wymiana programów nie wiąże się z obciążeniami finansowymi dla wnioskodawcy. Programy są wymieniane bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku wraz z załącznikami. Nadmieniamy tutaj, że z formalnego punktu widzenia programy zachowują ważność, jednak uwzględniając różnice programowe programów wydawanych w różnym okresie czasu oraz dążąc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na co bezpośredni wpływ ma proces szkolenia operatorów wózków jezdniowych Urząd Dozoru Technicznego podjął akcję BEZKOSZTOWEJ wymiany programów. W związku z powyższym UDT nie rekomenduje do stosowania programów wydawanych wcześniej przez ODK w Mysłowicach.
  3. Programy szkolenia kierowców wózków jezdniowych udostępnione przez były Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w związku z zapisami §18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002 roku) utraciły ważność z dniem 09 września 2002 r i nie mogą być traktowane jako spełnienie wymogów aktualnie obowiązującego prawa.
  4. Informujemy, że o doborze kadry dydaktycznej na potrzeby organizowanego szkolenia każdorazowo decyduje kierownik jednostki szkolącej. UDT organizuje nieobowiązkowe szkolenia dla kandydatów na instruktorów w zakresie wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz praktycznej wymiany butli celem poprawienia bezpieczeństwa technicznego. Informacja o szkoleniach znajduje się tutaj.

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Jarosław Rutka

Oddział UDT w Gliwicach

ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

tel. + 48 32 302 78 03

tel./fax + 48 32 30 27 805