FAQ: kwalifikacje osób

1. Czy zaświadczenia kwalifikacyjne wydane w innym kraju UE są uznawane przez UDT?

Tak. Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych upoważniony jest do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności w zakresie wskazanym w tym rozporządzeniu (Dz. U. poz. 2299)

2. W jaki sposób mogę uzyskać duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego?

W przypadku zniszczenia lub zaginięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania jego duplikatu. Jest on wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego.

W celu wydania duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego należy zgłosić się bezpośrednio do Oddziału UDT, przez który zaświadczenie zostało pierwotnie wystawione.

Za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 65,00 zł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydanym na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

3. Czy zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne jest równoznaczne z certyfikatem?

Nie. Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są zobowiązane posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i wydawane w postaci plastikowej karty.

Certyfikat natomiast jest dokumentem, który najczęściej wydawany jest na potrzeby osób, które chcą potwierdzenia swoich kompetencji np. ze względu na chęć podjęcia pracy zagranicą.

Certyfikaty są wydawane na podstawie posiadanego wcześniej zaświadczenia kwalifikacyjnego lub równolegle z zaświadczeniem (kandydat ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne i certyfikat zdaje jeden egzamin).

Certyfikat jest ważny 5 lat.

4. Ukończyłem kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego organizowany przez firmę szkoleniową. W jaki sposób mogę uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń?

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego należy złożyć we właściwym oddziale terenowym UDT wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Uwaga: Samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

5. W jakiej formie jest wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych tylko w formie kart plastikowych. Nie są wydawane żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

6. Czy zaświadczenia kwalifikacyjne nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne we wszystkich krajach UE?

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

7. W jaki sposób mogę uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w języku angielskim?

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT oferuje certyfikację osób w dziecinie napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument, który otrzymują klienci, to certyfikat zawierający wyjaśnienia również w języku angielskim.

W celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić się do oddziału UDT, który pierwotnie wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami, tj. z kopią zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz dowodem wykonywania pracy, jeśli od daty wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Dowód wykonywania pracy powinien być w formie oświadczenia (potwierdzonego przez pracodawcę kandydata ubiegającego się o certyfikację), poświadczającego, iż kandydat przepracował co najmniej 3 miesiące zgodnie z zakresem posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację.

Koszt uzyskania certyfikatu to 176 zł + 23% VAT. Certyfikat jest ważny 5 lat.

8. Jak można uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne?

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego należy do właściwego oddziału terenowego UDT złożyć wniosek „o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych". Wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: Dozór techniczny/kwalifikacje osób. Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową, która obecnie wynosi 152 zł.

Wniosek jest rejestrowany w oddziale UDT, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. UDT dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Następnie zostaje wyznaczony termin egzaminu kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnie zdanym egzaminie UDT podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenie jest wydawane bezterminowo w formie plastikowej karty.Aby sprawdzić status wniosku należy kontaktować się bezpośrednio z oddziałem UDT, w którym był on składany.

9. Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego w jęz. niemieckim?

Nie. Urząd Dozoru Technicznego nie wystawia zaświadczeń kwalifikacyjnych w jęz. niemieckim.

11. W jaki sposób otrzymam zaświadczenie kwalifikacyjne po zdanym pozytywnie egzaminie na obsługę wózków widłowych?

Po pozytywnym wyniku egzaminu wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest wysyłane pocztą przez UDT na wskazany przez klienta we wniosku adres.

12. Co zrobić, żeby poszerzyć zakres kwalifikacji?

W celu poszerzenia zakresu kwalifikacji należy złożyć w wybranym oddziale UDT wniosek o sprawdzenie kwalifikacji podając nowy zakres kwalifikacji, o które się ubiegamy. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej www.udt.gov.pl, w zakładce Dozór techniczny/kwalifikacje osób.

13. Na jaki numer rachunku bankowego powinienem wnieść opłatę za egzamin kwalifikacyjny?

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy uiścić na numer rachunku bankowego oddziału terenowego UDT, w którym egzamin ten jest przeprowadzany. Numery kont bankowych poszczególnych oddziałów UDT znajdują się w zakładce „Kontakt".

end faq